Pomoc psychologiczna i psychoterapia

mgr Renata Bejtka – psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe to wiele lat pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradni dla Rodzin przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem. Przez kilka była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Poza tym jest psychologiem w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu, oddział w Bydgoszczy. Zajmuję się tu m. in. diagnozą dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia i kandydatów na rodziców adopcyjnych, szkoleniami oraz wsparciem psychologicznym i psychoterapią rodzin adopcyjnych już funkcjonujących. Posiada certyfikat psychoterapeuty systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyła kilkuletnie szkolenie z obszaru diagnozy i terapii dziecka, prowadzone przez prof. Martę Bogdanowicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

  • Biegły sądowy z dziedziny psychologii klinicznej.

tel. 663 991 313

mgr Dominika Bem – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, coach

Na co dzień specjalizuje się w terapii i diagnozie dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi. Daje wsparcie rodzicom w procesie wychowawczym i wtedy gdy zmagają się z kryzysami życiowymi. Poprzez ukończenie licznych szkoleń z dziedziny terapii dziecka, posiada wiedzę i umiejętności nie zbędne w prowadzeniu terapii dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się szkoleniami skierowanymi do rodziców i nauczycieli związanymi z tematyką wychowawczą i rozwojem dzieci. W mojej pracy opieram się na metodach niedyrektywnych skupiających się na podążaniu za potrzebami dziecka wykorzystując jego mocne strony i naturalne zasoby.

  • Biegły sądowy z dziedziny psychologii

tel. 694 073 531

mgr Anna Gagajek – psycholog, oligofrenopedagog

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w pracy psychologicznej z dziećmi w wieku szkolnym oraz młodzieżą. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

tel. 664 497 789

mgr Karolina Iwanier-Brążkiewicz – psycholog, terapeuta dialogu motywującego, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

W pracy psychologicznej z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą oraz całymi rodzinami posiada ponad 10 lat doświadczenia. Zajmuje się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym, przy wykorzystaniu elementów dialogu motywującego. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

tel. 606 395 526

dr n. med. Marcin Jaracz – psycholog kliniczny

Zajmuje się psychoterapią poznawczo-behawioralną. Pomaga osobom z zaburzeniami depresyjnymi związanymi m.in. z niską samooceną, brakiem wiary we własne możliwości, poczuciem osamotnienia, czy trudnością w radzeniu sobie ze stresem. Ma doświadczenie w terapii zaburzeń lękowych – fobii społecznej, napadów paniki, nadmiernego martwienia się o przyszłość i lęku o własne zdrowie. Na co dzień współpracuje m.in. z oddziałami położnictwa i ginekologii, gdzie pomaga rodzicom, których dotknęło poronienie lub śmierć nienarodzonego dziecka, pracuje też z kobietami, które zmagają się z innymi problemami w trakcie ciąży. Pracował także z osobami, u których problemy emocjonalne występują pod postacią dolegliwości somatycznych. W Gabinetach Holistic zajmuje się diagnostyką zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u osób dorosłych, co pozwala zaplanować efektywną formę terapii, z uwzględnieniem ewentualnych trudności w pracy zawodowej, czy w codziennym funkcjonowaniu,

  • Biegły sądowy z dziedziny psychologii klinicznej.

tel. 792 811 670

mgr Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, hipoterapeuta, Trener Umiejętności Społecznych, specjalista w zakresie MAKATONu

Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wspierając osoby z ryzykiem uzależnienia lub pełnoobjawowym uzależnieniem od substancji i/lub czynności (Internet, telefon, gry i in.) oraz ich bliskich, także osoby z tzw. współuzależnieniem i DDA, osoby z rozpoznaniami neurologicznymi i psychiatrycznymi, osoby doznające przemocy psychofizycznej (w tym mobbingowane), osoby nieuleczalnie chore, z niepełnosprawnością (i ich bliskich), oraz osoby zdrowe, gotowe na dokonywanie korzystnych zmian w życiu. Autorka publikacji naukowych, realizatorka projektów szkoleniowo-mentoringowych, przez dziesięć lat wykładowca kursów specjalizacyjnych dla specjalistów z dziedziny medycyny; twórca i realizator Treningu radzenia sobie z tremą dla muzyków oraz Programu psychoterapeutycznego i rozwojowego z udziałem koni – Mądrość konia. Posiada także przygotowanie pedagogiczne i muzyczne.

tel. 735 195 803

dr n. med. Oliwia Mc Farlane – psychotraumatolog – terapeuta EMDR, psycholog sportu

Jeden z nielicznych w Polsce terapeutów EMDR, członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing – odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych) to terapia dla osób, które przeżyły bolesne, traumatyczne doświadczenia i borykają się z ich psychicznymi konsekwencjami. Terapia EMDR ma za sobą wieloletnią praktykę kliniczną, popartą pozytywnymi wynikami badań. Jest rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne jako jedna z dwóch najskuteczniejszych metod leczenia traumy. Jako psycholog sportu od wielu lat współpracuje z zawodnikami różnych dyscyplin. Psycholog kadry narodowej i olimpijskiej w programie Silna i Odporna Kadra Olimpijska Londyn 2012. Typowe obszary pracy w psychologii sportu dotyczą prawidłowego wyznaczania celów, radzenia sobie ze stresem, umiejętności kontrolowania procesów myślowych, wzmacniania pewności siebie.
Nauczyciel akademicki (Collegium Medicum UMK, UKW w Bydgoszczy).

tel. 601 608 166

dr n. med. Małgorzata Piskunowicz – psycholog

Ukończyła szkolenia dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych. Posiada doświadczenie w pracy z chorymi, głównie pacjentami neurologicznymi zarówno dorosłymi jak i dziećmi (badanie sprawności funkcji poznawczych, treningi funkcji poznawczych, wsparcie i psychoedukacja pacjentów i ich rodzin, odbyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy neuropsychologicznej). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim. Wspiera ogólny rozwój psychiczny dziecka, pomaga kształtować pozytywną postawę wobec sportu. W obszarze psychologii sportu zajmuje się pracą nad wyznaczaniem i realizacją celów, radzeniem sobie ze stresem i regulacją emocji, mentalnym przygotowaniem do rywalizacji, konstruktywnym myśleniem. Do współpracy zaprasza także rodziców chcących rozwijać umiejętności komunikowania się z dziećmi i wspierania ich w aktywności sportowej. Ukończyła cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej. Obecnie w trakcie rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

tel. 604 177 857

mgr Magdalena Skotnicka – psycholog, psychoterapeuta integracyjny

Jest magistrem psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz magistrem ekonomii i absolwentką studiów podyplomowych SGH i UMK. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS w Warszawie oraz w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach. Ukończyła Szkołę Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia w Poznaniu. Obecnie doskonali umiejętności w Szkole Psychoterapii przy Ośrodku Intra w Warszawie, w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Ośrodek posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kuratorium Oświaty. Regularnie superwizuje swoją pracę. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

tel. 603 523 077

mgr Natalia Sobczyk – psycholog, terapeuta dziecięcy, oligofrenopedagog

Z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu pracuje już od 2013 roku. Diagnozuje i prowadzi terapię behawioralną. Ukończyła szkolenia z dziedziny rozwoju kompetencji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi:

  • Terapia behawioralna w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.
  • Terapia behawioralna w teorii i praktyce.
  • Terapia ręki I i II stopień.
  • Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem.
  • Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem.
  • Szkolenie z zakresu wprowadzanie komunikacji obrazkowej PECS poziom I.

tel. 508 293 180

dr n. o zdr. Malwina Tudorowska – psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych PTP

Jest autorką i współautorką opracowań naukowych w zakresie psychologii zdrowia i kliniczno-terapeutycznych aspektów zespołu przewlekłego zmęczenia w Polsce. Pracę naukowo-badawczą łączy z praktyką kliniczną. Zajmuje się przede wszystkim psychoterapią indywidualną osób dorosłych, zarówno krótko-, jak i długoterminową oraz psychoterapią i socjoterapią młodzieży (od 15.r.ż). Prowadzi psychologiczne interwencje kryzysowe, przesiewową diagnostykę i terapię wypalenia zawodowego, przewlekłego zmęczenia, ADHD/ADD u osób dorosłych. Przeprowadza profesjonalną diagnozę psychologiczną: badanie poziomu intelektualnego (IQ), osobowości, sprawności funkcji poznawczych (m.in. pamięci, uczenia się, koncentracji) i in. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, stale podnosi swoje kwalifikacje i pozostaje pod stałą superwizją.

tel. 722 170 502

dr n. hum. Agata Żaroń – psycholog, specjalność w zakresie zdrowia i rehabilitacji

Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz ich rodzicami. Wspiera rodziców w okresie okołoporodowym oraz okołoadopcyjnym. Oferuje pomoc mającą na celu zmniejszenie lęku związanego z porodem i adopcją, łagodne przygotowanie na trudności związane z okresem macierzyństwa i ojcostwa, zarówno u rodziców dzieci zdrowych, jak i tych z wadami rozwojowymi. Obejmuje także pomoc w okresie poporodowym, a w razie potrzeby dalsze wsparcie.

tel. 694 497 011

Trening uważności Mindfulness

mgr Małgorzata Bulman-Goździcka – nauczyciel, terapeuta ręki, trener uważności w pracy z dziećmi

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Jest terapeutą ręki i trenerem marki Sensoplastyka®. Jest w trakcie certyfikacji na szkoleniu trenerskim z Uważności z elementami podejścia współczucia dla dzieci i młodzieży. Prowadzi treningi uważności, podczas których dzieci uczą się redukcji stresu, zarządzania emocjami, osiągają większy spokój i koncentrację, budują poczucie własnej wartości i wzmacniają empatię.

tel. 604 757 713

mgr Dorota Wojtczak – terapeuta uważności MBSR

Pracuję jako trener, coach, mediator oraz doradca w obszarze komunikacji i psychologii zarządzania. Jestem certyfikowanym trenerem uważności mindfulness. Od wielu lat prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne z obszaru mindfulness, compassion, nonviolent communication, m.in. ustandaryzowane programy grupowe:
– kurs MBSR – 8 tyg. trening redukcji stresu przez uważność
– kurs MBCT – 8 tyg. trening zapobiegania nawrotom depresji przez uważność

Oraz sesje indywidualne:
– coaching mindfulness & compassion 1:1 – rozwijanie uważnego współczucia
– coaching empatycznej komunikacji 1:1 – rozwijanie porozumienia bez przemocy

tel. 605 267 727

Wczesne wspomaganie rozwoju Logopedia Neurologopedia

mgr Aleksandra Bieńkiewicz – neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, hipoterapeuta

Specjalizuje się w oddziaływaniach neurologopedycznych z osobami z wyzwaniami rozwojowymi oraz uszkodzeniami neurologicznymi między innymi u noworodków, dzieci przedwcześnie urodzonych, z problemami okołoporodowymi przy braku lub nieprawidłowych odruchach oralnych, jak również z problemami w komunikacji językowej dzieci i dorosłych takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, ASD, zespół Aspergera, zespół Angelmana, zespół Downa oraz inne zespoły genetyczne i zaburzenia sprzężone, a także SM, SLA, udary krwotoczne i niedokrwienne, urazy mózgowo-czaszkowe. Praktyka w różnych ośrodkach takich jak poradnie logopedyczne, oddziały szpitalne,  przedszkola, szkoły umożliwiła zetknięcie się z różnymi zaburzeniami w komunikacji językowej. W terapii neurologopedycznej prowadzi osoby z potrzebami nauki mowy ale także pacjentów z problemami w podaży pokarmów, z potrzebą wprowadzani mowy alternatywnej.

tel. 606 103 262

mgr Dobrosława Nurkiewicz – tyflopedagog, logopeda, oligofrenopedagog

tyflopedagog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta ręki SHM©, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS, diagnosta rozwoju psychoruchowego dziecka KORP, terapeuta Metody Strukturalnej – nauki czytania i pisania KOCP

Jako tyflopedagog podczas pracy z dzieckiem uwzględnia zależność funkcjonowania dziecka od jego możliwości wzrokowych – dysfunkcje wzrokowe mogą ograniczać znacznie aktywność ruchową dziecka, powodować nieporadność grawitacyjną, zaburzać tempo pracy, przyspieszać męczliwość, generować trudności w przyswajaniu pojęć związanych z orientacją przestrzenną.

Prowadzi Naukę Czytania zgodną z założeniami Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania oraz terapię czytania i pisania wg Metody Strukturalnej. Jej pasją jest również Edukacja Matematyczna w oparciu o system Numicon, dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz uczniów chcących rozwijać swoje kompetencje matematyczne. Założeniem systemu jest wprowadzanie dzieci w świat matematyki za pomocą wszystkich zmysłów, zgodnie z ich naturalnym rozwojem.

tel. 601 587 519

mgr Halina Prelowska – pedagog, logopeda/neurologopeda

Swoją edukację zawodową rozpoczęła na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kończąc 5-letnie studia magisterskie z zakresu pedagogiki oraz logopedii. Z kolejnym rokiem akademickim, podjęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, zdobywając wiedzę i umiejętności z neurologopedii. Doświadczenie zawodowe obejmuje cały okres rozwoju i doskonalenia mowy dziecka – od urodzenia do wieku szkolnego. Na każdym etapie rozwoju mowy można podjąć terapię logopedyczną. Na jej efekty składa się wiele czynników, tj. stan zdrowia dziecka, jego możliwości intelektualne, nastawienie dziecka, oczekiwania rodziców skierowane względem terapeuty, jak i własnego dziecka, systematyczność terapii. W codziennej pracy stosuje się do niepodważalnej zasady: nauka przez zabawę! Taka forma działań terapeutycznych daje radość i satysfakcję małym pacjentom.

tel. 664 093 413

mgr Anita Radecka – logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta ręki

W GABINETACH HOLISTIC  zajmuje się diagnozą i terapią dzieci zdrowych oraz dzieci z problemami rozwojowymi.
Zdobytą, podczas studiów wiedzę,  stale poszerza biorąc udział w licznych warsztatach i szkoleniach Ukończyła m.in. Cykl Szkoleń Metody Krakowskiej i to właśnie tą metodą pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
Jako certyfikowany diagnosta KORP   (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka ) wykonuje bardzo wnikliwie diagnozę dziecka w obszarze rozwoju ruchowego, rozwoju motoryki precyzyjnej i lateralizacji, rozwoju spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowej, rozwoju komunikowania się i mowy, rozwoju emocjonalno-społecznego oraz w zakresie wiedzy i uczenia się.

Do każdej terapii  podchodzi w sposób kreatywny. Dzięki temu dzieci chętnie pracują i szybciej osiągają sukcesy.

Prowadząc terapię zawsze dba o to, by atmosfera była miła, a dzieci czerpały z niej radość, bowiem  sprzyja to najbardziej efektywnej pracy.

tel. 510 100 113

mgr Sylwia Słota – pedagog, neurologopeda, surdologopeda

W swojej pracy zajmuje się terapią i diagnozą logopedyczną i neurologopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym ze spektrum autyzmu. Dużą wagę przywiązuje do rozwijania komunikacji funkcjonalnej. Stosuje alternatywne metody komunikacji takie jak PECS I i II, Makaton. Zajmuje się również terapią dzieci niedosłyszących oraz diagnozą i terapią jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia, z uwzględnieniem współpracy z rodziną. W obszarze jej zainteresowań zawodowych są również problemy ludzi po udarach mózgu oraz  z dysfagią.

tel. 695 934 641

Konsultacje pedagogiczne

mgr Anna Horwat – pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Na co dzień zajmuje się udzielaniem wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno dla dzieci i młodzież jak i rodziców, nauczycieli i wychowawców. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz warsztatowe takich jak np. „Techniki skutecznego uczenia się”, Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami” dla uczniów czy „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Trening Umiejętności Wychowawczych dla rodziców i nauczycieli. Regularnie uczestniczy w pracy zespołów wychowawczych i interwencyjnych dla młodzieży, związanych z różnego typu problemami takimi jak min.: zaburzenia zachowania i emocji, cyberprzemoc, specyficzne trudności w nauce i specjalne potrzeby edukacyjne (dysleksja, autyzm ,zespół Aspergera, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem z chorobą przewlekłą). Ponadto zajmuje się również diagnozą i terapią specyficznych trudności w nauce i specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz profilaktyką uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Pracuje w oparciu o metody tutoringu szkolnego, konstruktywnej konfrontacji oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

tel. 518 972 982